De Nashville Verklaring – homofobe orthodoxie?

De Nashville Verklaring, ondertekend door meer dan 200 predikanten en prominenten uit Nederland uit de Protestants Christelijke kerken, SGP-leider Kees van der Staaij en andere prominenten uit SGP-kringen en sommige Evangelische predikanten zoals Ds. Bottenbley, houdt veel mensen in Nederland op dit moment bezig. Wat moet je van die verklaring, en commotie er over, wel niet denken? Wat heeft dit wel niet aangericht in Nederland?

In de pers spreekt men schande van de verklaring, kerkelijke leiders haasten zich te laten weten het er niet mee eens te zijn alsmede bijvoorbeeld EO-voorzitter Willem Smouter die het op Twitter meteen verwerpt.

KRANTENKOPPEN

De Krantenkoppen zijn duidelijk. Dit geluid, de Nashville Verklaring, wordt niet geaccepteerd. Vooral SBS6’s Hart Van Nederland maakt het bont (afbeelding hierboven) door de ondertekenaars “geradicaliseerd” te noemen. Er is zelfs een onderzoek ingesteld of de verklaring niet ‘strafbaar’ zou zijn want: discriminatie.

VAN OUDSHER

De Nashville Verklaring is, zo laat de initiatiefnemer vandaag op Radio1 weten, niet bedoeld als “anti-homo pamflet” maar als “Pro Huwelijk”. Dat wil zeggen: het heteroseksuele huwelijk. Want: dat is wat deze kerkelijke leiders, en ook de maatschappij tot in de jaren ’70, als gangbaar beschouwen. Dat idee is dan behoorlijk slecht uit de verf gekomen. Een pro-huwelijk-verklaring kan in een veel positievere vorm worden opgesteld zonder andere mensen de grond in te trappen.

Daarnaast stelt de verklaring dat hier de ‘bijbelgetrouwheid’ in het geding is. Wie niet de mening van de opstellers onderschrijft is “niet Bijbelgetrouw”. Iets waar theologen vraagtekens bij plaatsen. Men stelt zichzelf op als hoeders van de juiste ‘bijbelgetrouwe’ bijbeluitleg. Daarmee worden niet alleen mensen die een andere geaardheid hebben weggezet als “fout”, ook iedereen die, op basis van de Bijbel, een andere opvatting heeft dan hen wordt daarmee buitenspel gezet.

VEROORDELENDE TOON

Het hele document ademt een veroordelende toon en leest alsof je een variatie op de Heidelbergse Catechismus voor je hebt liggen. In Trouw lezen we:

“Door ruimte te geven aan homoseksuele liefde en het onderscheid tussen mannen en vrouwen te relativeren, geeft ‘de westerse en postchristelijke cultuur een nieuwe invulling aan wat het betekent mens te zijn’. Dit zal ‘vroeg of laat het menselijk leven ruïneren’, en dus is de kerk geroepen een ‘helder getuigenis laten horen aan een wereld die op weg lijkt naar de ondergang’.”

De verklaring spreekt daarmee (volgens Paul Cliteur, in een artikel over een vergelijkbare situatie) het criterium van Kant, de bekende Filosoof uit de Verlichting wiens werk grote invloed op de Westerse Wijsbegeerte heeft gehad, paradoxaal genoeg na.

“Is homoseksualiteit verwerpelijk? Stel we nemen als beoordelingsmaatstaf het criterium van Kant dat we de vraag stellen: hoe zou de wereld eruit zien als iedereen homoseksueel zou worden? Dan zou inderdaad het voortbestaan van het menselijk ras serieus bedreigd worden.”
Prof. dr. Paul Cliteur.

NIET NODIG

Deze hele verklaring was totaal overbodig. Het zet een goed gesprek, een goede discussie, op scherp op een ongewenste manier. Het sluit deuren die op een kier stonden. Het laat echter, door de vele negatieve reacties, ook zien hoe onverdraagzaam de maatschappij is geworden jegens (orthodoxe) Christenen. De roep om een verbod op de SGP klinkt hier en daar al weer…

Is het Bijbelgetrouw om mensen die niet “onder het gezag van de Bijbel” staan “met de Bijbel in de hand” de maat te nemen?

NIET BIJBELGETROUW

Het gaat niet aan de Bijbel te buigen naar de huidige maatschappelijke normen en waarden. Laten we dat voorop stellen. Als iets zonde is, mag je dit zonde noemen. Ook als je mensen “kwetst” daarmee. Dit is ook maatschappelijk gezien geaccepteerd en soms zelfs een “must”:

‘Wanneer niemand meer iets mag zeggen waardoor de homo’s als groep zich beledigd of gekwetst gaan voelen is het einde van de beschaving nabij. [..] Er is dus geen sprake van een wil om te kwetsen of een bewust gebrek aan respect, maar een verschil van mening over hoe de wereld in elkaar zit’.
Prof. dr. Paul Cliteur

De Bijbel bevat een boodschap die als kwetsend kan worden ervaren. Dat is niet te ontkennen. Immers, de Bijbel veroordeelt zonde. In welke vorm dan ook!

Anderzijds wijst de Bijbel ook een weg tot vergeving van zonde en herstel van de mens in zijn relatie met God: door de liefde van Christus Jezus. De Bijbel geeft een opvatting over hoe de wereld er in ideale vorm uit zou moeten zien en, met name, hoe zij die geloven dienen te leven. Maar die ideale vorm is niet hier en nu. Die komt later pas, als Christus Koning is. Tot die tijd leven we in een hele andere situatie.

GEBROKEN WERELD

De Bijbel laat namelijk ook zonneklaar zien dat wij leven in een gebroken wereld. Een wereld die gebukt gaat onder zonde: ellende, persoonlijke problemen. Zonde is overal. Dat is een realiteit waar je niet voor weg moet lopen. Dat is een realiteit die je niet verandert door met een verklaring te gaan zwaaien.

Echter! Is het Bijbelgetrouw om mensen die niet “onder het gezag van de Bijbel” staan “met de Bijbel in de hand” de maat te nemen?

Als men stelt, bijvoorbeeld: “Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God” dan verwart men het seculiere, voor de Burgerlijke stand gesloten, huwelijkscontract met de huwelijksinzegening zoals deze in de kerk plaatsvindt. Daarnaast, is het een teken van liefde om mensen die worstelen met hun geaardheid, mensen die worstelen met de gebroken toestand van deze wereld, “met de Bijbel om de oren te slaan”?

KIJK NAAR JEZUS

Als je kijkt naar Jezus, en dan in het bijzonder zijn voorgeslacht, zie je een lange lijn van “problematische mensen”. Juda, die met Tamar ‘hoererij bedrijft’. En één van haar kinderen, juis één van háár kinderen, werd een voorvader van Koning David. Die een overspelige relatie had en te veel bloed aan zijn handen had om de Tempel te mogen bouwen. Toch was hij, omdat hij dit erkende en diep door het stof ging voor God en mensen, “een man naar Gods hart”. En dan de moeder van Jezus: Maria? Een, in de ogen van de maatschappij, ‘ongehuwde moeder’. Los van de vraag dat dit zo wel moest zijn om de profetie in vervulling te laten gaan was het maatschappelijk gezien een schande! Laat staan binnen de toenmalige geloofsgemeenschap.

God heeft oog voor hen die het moeilijk hebben. Hij heeft oog voor hen die worstelen met onder andere seksualiteit. Zeker ook voor hen die, in de ogen van de mannen die “met de Bijbel in de hand”, verkeerd bezig zijn. Juist zij! Zij die het moeilijk hebben en schuilen bij Hem heeft Hij lief. Keurt Hij dan alles goed wat ze deden? Nee, zeker niet. Maar Hij heeft ze wel in liefde aangenomen en hersteld en deze “zondaars” zelfs een éreplaats gegeven in de geslachtslijn van onze Redder en Verlosser Christus Jezus.

Het gaat dan ook niet aan om mensen te veroordelen en af te wijzen op basis van sexuele voorkeur, “sex voor het huwelijk” (want ook dat wordt genoemd), of het feit dat iemand geen “huwelijk voor het leven” heeft gesloten. Dat doen is een volstrekt blind ontkennen van de realiteit waarin wij leven: de gebroken en zondige wereld die redding nodig heeft. In plaats van “een tik om de oren” uit te delen zouden we er beter aan doen om mensen liefdevol op te nemen in onze kring(en) en hen verder te helpen een discipel van Christus Jezus te worden.

IEDEREEN IS WELKOM

Iedereen is welkom in Gods Huis -zo stelt Smouter- en dit is volledig waar. Maar helaas is dat wel een halve waarheid. Bij God kan geen zonde bestaan. Dit betekent dat wanneer je tot God nadert je samen met Hem zult moeten nagaan of je leven in overeenstemming is met Zijn wil.

HARTELOOS DOCUMENT

Het is jammer dat de Nashville Verklaring zo klakkeloos is overgenomen. Een verklaring gebaseerd op de Amerikaanse culturele en raciale situatie en fixatie die niet zomaar plompverloren hier van toepassing kan worden verklaard of gemaakt, zoals ook theoloog Daniël Drost duidelijk stelt.

Onze oproep is dan ook om deze verklaring terug te trekken en vergiffenis te vragen voor dit harteloze document dat meer schade toebrengt aan mensen én aan de Christelijke gemeenschap dan dat het überhaupt ooit goed zal (kunnen) doen. Denk aan Ruben, toen hij moest erkennen tegenover de maatschappij en haar, dat Tamar in haar recht stond, ja dat hij  onrechtvaardiger was dan zij.

 

bijbelgetrouw

Beheerder Bijbelgetrouw Stg. BTO Yarah